Prevence gamblingu

Vzdělávací a motivační programy v oblasti problémového hráčství při České komoře loterního průmyslu.

Vzdělávací a motivační program „Nesázej na výsledek, tvoř ho!“

Projekt výrazně podpoří prevenci v oblasti patologického a problémového hráčství, přičemž se zaměří na čtyři doporučené preventivní oblasti, a to informační a preventivní programy pro děti a mladistvé, programy podporující kontrolu hráčského chování, opatření omezující přístup k hazardním hrám a opatření v oblasti zodpovědného marketingu.

Vzdělávací a motivační program v oblasti problémového hráčství při České komoře loterního průmyslu

Název programu (projektu): „Nesázej na výsledek, tvoř ho!“

Předpokládané datum zahájení projektu: 1.2.2018

1. Důvody pro realizaci projektu

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015 uvádí, že k významnému nárůstu rozsahu hazardního hraní v posledních 12 měsících došlo ve věkové skupině mladých dospělých, tj. osob ve věku 15-24 let, a to z 20,3 % v roce 2014 na 35,5 % v roce 2015. K nárůstu došlo u všech typů sledovaných her - u technických her a her v kasinu, u kurzových sázek v sázkových kancelářích i u on-line hazardního hraní.

V roce 2015 byla provedena další vlna studie ESPAD, které se Česká republika účastní již od roku 1995. Z této studie vyplynulo, že hraní her o peníze v posledních 12 měsících uvedlo celkem 9,1 % dotázaných 16letých studentů (15,3 % chlapců a 3,1 % dívek), z nichž 3,0 % (4,9 % chlapců a 0,9 % dívek) uvedla hraní o peníze 2krát týdně nebo častěji. Studenti hráli nejčastěji on-line - nejčastěji uváděnou hrou o peníze hranou na internetu byly karty nebo kostky, následované shodně kurzovými sázkami na sport a loteriemi.

Prevence problémového hráčství u dětí a mládeže je formálně součástí školské prevence rizikového chování. Školské preventivní programy se ale problematiky hraní hazardních her dotýkají jen marginálně, a to z důvodů neexistence poptávky ze strany škol, ale také neexistence jasné metodiky v této oblasti, přičemž hazard je zejména u českých chlapců značně rozšířený, jak konstatují adiktologové Nešpor a Csémy (2010). Denně nebo téměř denně hazardně hraje 1,1 % chlapců ve věku 16 let a dalších 1,3 % hraje přibližně jednou týdně. U části těchto dospívajících již může docházet k rozvoji patologických forem hráčství.

Preventivní programy zaměřující se na problémy s hazardem u dětí a dospívajících by podle Williamse (2010) měly využívat podobné postupy jako při prevenci škod působených návykovými látkami. Mezi tyto postupy patří např. práce s motivací, nácvik relevantních sociálních dovedností, dovedností rozhodování, ale také, jak uvádí Nešpor (2003) výuka mediální gramotnosti a nabízení pozitivních alternativ. Vzhledem k faktu, že míra realizace preventivních opatření v oblasti hazardního hraní je v České republice obecně velmi nízká, tak cílem projektu je zaměření se na výuku mediální gramotnosti a zvýšení informovanost o rizicích problémového hráčství s akcentem na on-line hazardní hry, které lze hrát prakticky odkudkoli.

Projekt výrazně podpoří prevenci v oblasti patologického a problémového hráčství, přičemž se zaměří na čtyři doporučené preventivní oblasti, a to informační a preventivní programy pro děti a mladistvé, programy podporující kontrolu hráčského chování, opatření omezující přístup k hazardním hrám a opatření v oblasti zodpovědného marketingu.

Použité zdroje:

  • Nastally, B.L., Dixon, M.R. Adolescent gambling: current trends in treatment and future directions. In Adolesc Med Health. 2010; 22(1): 95-111.
  • Nešpor, K. Metodika prevence ve školním prostředí. Praha 2003. Dostupné na www.drnespor.eu
  • Nešpor, K., Csémy, L. Hazard u dětí a dospívajících. Dostupné na www.drnespor.eu/Adol_g.doc
  • Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. Dostupné na https://www.drogy-info.cz/hazardni-hrani-2015/souhrn-vysledku-vyrocni-zpravy-o-hazardnim-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2015/
  • Williams, R.J., Wood, R.T., Currie, S.R. Stacked Deck: an effective, school-based program for the prevention of problem gambling. J Prim Prev. 2010;31(3):109-25.

2. Cílové skupiny projektu

2.1 Základní a střední školy

Návykové nemoci se v dětství a dospívání rozvíjejí podstatně rychleji, než v pozdějších letech. Výskyt patologického hráčství mezi dospívajícími a mladšími dospělými je vyšší než v celé populaci. Z tohoto hlediska je situace v České republice extrémně nepříznivá vzhledem k faktu, že nabídka různých forem hazardu je zde vysoká a to i pro nezletilé. Z tohoto důvodu je logické, že program bude primárně zacílen na žáky a studenty všech typů škol ve věkové kohortě 12 -19 let včetně jejich pedagogů.

2.2 Rodina

Patologické hráčství vzniká u dětí a dospívajících v důsledku interakce rizikových činitelů, jak uvádějí Nastally a Dixon (2010). Z rodinných rizikových činitelů lze předpokládat negativní vliv malého rodičovského dohledu a nedostatku vřelosti a péče. Vysoce rizikový je pro děti a dospívající i výskyt patologického nebo problémového hráčství nebo jiné návykové nemoci u někoho z rodičů. Je tedy žádoucí, aby do programu byli zapojeni také rodiče dětí a mladistvých.

2.3 Samospráva – oddělení sociálně právní ochrany dětí

Rizikové chování u dětí a mladistvých řeší kromě školy také sociální kurátoři pro děti a mládež z oddělení sociálně právní ochrany dětí. Prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež je poskytována pomoc také dětem, které jsou ohroženy závislostí, tedy také patologickým nebo problémovým hráčstvím. Sociální kuratela spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte. Cílem pracovníků zajišťující sociální kuratelu je působit k obnovení narušených sociálních vztahů, začlenění dětí do rodinného a sociálního prostředí a zamezení nežádoucího chování. Vzhledem k faktu, že se sociální kuratela zaměřuje zejména na analyzování situace v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a navrhování preventivních opatření, tak je potřebné, aby také sociální kurátoři pro děti a mládež působících v samosprávě (obce, města, kraje) znali tento preventivní projekt a mohli jej doporučovat v kontextu preventivní činnosti škol.

2.4 Politická garnitura samosprávy

S projektem budou seznámeni odpovídající náměstci a uvolnění radní, kteří zajišťují resort sociální oblasti v jednotlivých obcích, městech a krajích.

2.5 Provozovatelé heren a casin

Do projektu budou zapojeni také provozovatelé heren a casin, především jejich zaměstnanci, prostřednictvím školení týkajícího se postupu bezpečného hraní s akcentem na cílové skupiny hráčů, podmínky účasti hráčů, pravidla zodpovědného hraní a rizika sociálně patologických dopadů škodlivého hráčství a rizika spojená s problematikou patologického hráčství.

3. Metodický postup

První fáze projektu bude spočívat v přípravě mediálních výstupů týkajících se informací o projektu, dále v přípravě materiálů pro děti a mládež, pedagogy škol a rodiče. Kontinuálně budou individuálně oslovováni jednotliví náměstci nebo radní, kteří zajišťují resort sociální oblasti a vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí. Depistáž jednotlivých obcí, měst a krajů České republiky bude zaměřena na území, která se v rámci rizikového chování dětí a mládeže spojeného s patologickým nebo problémovým hráčstvím vymykají celorepublikovému průměru nebo zde byl zjištěn vyšší výskyt tohoto nežádoucího chování, například v kontextu inventarizace kamenných provozoven na obecní úrovni. Realizace odborných interaktivních přednášek pro školy bude probíhat nejprve na středních školách, a to u zletilých žáků, přičemž bude využit také nástroj pre a post testu pro zjištění efektivity projektu. Vytvořený nástroj sběru dat pro pre a post test – dotazník bude reflektovat především problematiku patologického a problémového hráčství a zaměří se také na otázky akcentující znalost rizikového chování či sociálních patologií, se kterými se výzkumný soubor může setkat či se setkal. Dotazník bude distribuován vždy před odbornou přednáškou a následně po této přednášce. Škola bude mít zpětnou vazbu o efektivitě preventivní aktivity. Další etapou projektu bude zacílení na základní školy, kde realizátoři projektu předpokládají distribuci a sběr informovaných souhlasů od rodičů žákyň a žáků. Souběžně budou realizovány odborné interaktivní aktivity pro pedagogy a rodiče vybraných škol.

Data získaná z pre a post testu budou analyzována a pomocí statistických metod budou shrnuty vzájemné souvislosti mezi odpověďmi na základě věkové kohorty dětí, zjištěny odlišnosti v odpovědích pro dívky a chlapce a dále bude zjišťována statistická souvislost s dalšími proměnnými.

4. Projektový tým

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. - manažerka projektu, realizace odborných interaktivních přednášek

V současnosti působí jako docentka na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je zastupitelkou města České Budějovice a zastupitelkou Jihočeského kraje. Vykonávala funkci uvolněné radní pro sociální oblast a finance v Českých Budějovicích a 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast. Specializuje se na problematiku sociální politiky a sociální práce. Byla členkou hodnotící komise programu Moderní společnost a její proměny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V roce 2008 a 2009 byla zpravodajkou projektů a konzultantkou oborové rady Sociální a ekonomické vědy Grantové agentury AV ČR. Byla členkou Atestační komise Sociologického ústavu AV ČR, Vědecké rady pro sociální práci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Vědecké rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, Oborové rady doktorského studia Zdravotně sociální fakulty JU, redakčních rad odborných časopisů Journal of Nursing, Social Studies and Public Health, Fórum sociální práce a Kontakt. Dále je členkou oborové skupiny Sociální činnost Národního ústavu odborného vzdělávání. Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou více než 20 projektů, z toho 1 mezinárodního. Publikovala více než 80 odborných článků a je autorkou nebo spoluautorkou 5 vědeckých monografií. Účastnila se mnoha domácích i zahraničních konferencí - Německo, Rakousko, Francie, Kanada, Maďarsko. Od roku 2010 působí jako dobrovolná sociální pracovnice pro Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů.

PhDr. Ivan Douda (Drop In) - realizace odborných interaktivních přednášek

Narozen 11.12.1943 v Hradci Králové v rodině majitele drogerie na Malém náměstí 129. V roce 1962 maturoval na Stavební průmyslové škole v Hradci Králové v oboru technické zařízení budov. V letech 1962-1963 vykonal základní vojenskou službu. Po vojně pracoval několik let u Služby Hradec Králové jako technik, pak U obvodního podniku bytového hospodářství Praha 6 jako instalatér a při zaměstnání absolvoval studium na FF UK v Praze v oboru psychologie, které ukončil v roce 1978. V roce 1982 získal doktorát z psychologie (PhDr.) tamtéž. Od roku 1983 do roku 1992 byl zaměstnán na Protialkoholním oddělení u Apolináře a ve Středisku drogových závislosti v Praze jako psycholog. Je spoluzakladatelem Nadace Výboru dobré vůle Olgy Havlové a doposud člen její správní rady. Dále v roce 1992 byl spoluzakladatelem a vedoucím psychologem Nadace a posléze o.p.s. Drop in Praha, které je nestátní zdravotnické zařízení pro prevenci a léčbu drogových závislostí a AIDS, ve kterém působí doposud. V roce 1992 byl členem poradní komise pro závislosti a v letech 1995-1996 poradcem ministra zdravotnictví pro obor závislostí na MZ ČR. Od roku 2004 je členem Arbitrážní (etické) komise Rady pro reklamu v Praze a členem Protidrogové komise pražského Magistrátu. V letech 2008-2011 přednášel na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v oboru adiktologie. Absolvoval čtyřletý výcvik ve skupinové psychoterapii (SUR) a 4 roky působil jako výcvikový vedoucí tamtéž, dále absolvoval pětiletý výcvik v individuální psychoterapii (psychoanalýza). Za 40 let práce v protidrogovém oboru absolvoval mnoho set přednášek a besed hlavně na školách všech úrovní po celé ČR. Mnohočetná vystoupení jako expert i jako moderátor prakticky ve všech médiích (veřejnoprávní i soukromá TV, rozhlas atd.). V letech 2015-2016 byl externím moderátorem Radia Junior Českého rozhlasu na téma Zdraví a od roku 2017 doposud je viceprezidentem České komory loterního průmyslu. Nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Petr Koukal – PR projektu

Narozen 14. prosince 1985 Hořovice - je český badmintonový hráč. Je devítinásobným mistrem České republiky z let 2007 až 2016. Při zahajovacím ceremoniálu XXX. letních olympijských her roku 2012 v Londýně byl vlajkonošem české výpravy.

V roce 2010 se léčil ze závažného onemocnění, rakoviny varlat. Založil Nadační fond Petra Koukala s projektem „STK pro chlapy“. Zapojení v projektu je na základě jeho zkušeností se sázkovými hrami v oblasti sportu.

Nela Mašková – organizační a administrativní zajištění projektu

Narozena dne 23.2.1999 je studentkou Západočeské univerzity Právnické fakulty. Je absolventkou Německé školy v Praze. V rámci praxe působila v organizaci Drop in a v organizaci Peppermint o.s., která se specializuje na mladistvé opouštějící dětské domovy.

5. Výstup klíčové aktivity

Projekt je určen pro komplexní a systémovou prevenci patologického a problémového hráčství u žáků základních škol a studentů středních škol v České republice. V rámci projektu se v prvním roce jeho realizace předpokládá zacílení na minimálně 1000 studentů středních škol, 500 pedagogů a 500 rodičů. Osloveni budou také náměstci nebo uvolnění radní pro sociální oblast ve všech 14 krajích ČR a dále vybraná politická garnitura některých obcí a měst včetně sociálních kurátorů pro děti a mládež. Projekt iniciuje také školení pro zaměstnance casin a heren, které se bude týkat informací o postupu bezpečného hraní s akcentem na cílové skupiny hráčů, podmínky účasti hráčů, pravidla zodpovědného hraní a rizika sociálně patologických dopadů škodlivého hráčství a rizika spojená s problematikou patologického hráčství. V rámci medializace projektu bude oslovena široká veřejnost prostřednictvím inovativních materiálů akcentujících problematiku patologického hráčství. Projekt bude také prezentován na webových stránkách.

Kdo jsme?

ČKLP vznikla téměř současně s ustavením Hospodářské komory ČR, jako zákonem schválenou institucí hájící zájmy a práva podnikatelské veřejnosti.

Vice zde

Rychlý kontakt

Adresa:
U dětského hřiště 11
158 00 Praha 5
Telefon:
+420 602 475 895
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.